Hội thảo tại Đà Nẵng khởi động chiến dịch “Follow the Star”