SCHEDULE

  • Mở đầu

  • Giải pháp để Chăm sóc sức khoẻ từ xa tiếp cận và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh truyền thống

  • Q&A - Bế Mạc Chương Trình

Register Form

Webinar đã chính thức bắt đầu

Countdown